Sklep internetowy www.cos-pierwszego.pl prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez:

ZERA GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), ul. Cieszyńska 434, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704932, NIP: 7393884990, REGON: 364348037, kapitał zakładowy 100,000 PLN, działająca w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl pod marką Wydawnictwo MARROB Studio.

SŁOWNICZEK:

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu: karty pamięci, płyty CD / DVD, itp.).

EPUB – format zapisu książki elektronicznej. Otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Bielsku-Białej (43-382), przy ul. Cieszyńskiej 434, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl.

MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon.com.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

PayU - system płatności online na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarcza wygodnych i bezpiecznych metod płatności: karty płatnicze, przelewy elektroniczne, raty 100% online, płatności odroczone (kup teraz, zapłać później), płatności cykliczne, płatności mobilne, portfele elektroniczne (Apple Pay, Google Pay, Masterpass, Visa Checkout), a także rozwiązania one-click.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do ZERA GROUP sp. z o.o. podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy www.cos-pierwszego.pl – prowadzony przez ZERA GROUP sp. z o.o. sklep internetowy pod marką Wydawnictwo MARROB Studio, dostępny pod domeną internetową www.cos-pierwszego.pl.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Wydawnictwo MARROB Studio – marka firmy ZERA GROUP sp. z o.o. zajmująca się publikowaniem książek, map turystycznych, przewodników itp. w postaci papierowej i elektronicznej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu marka Wydawnictwo MARROB Studio jest tożsamo traktowana jak firma ZERA GROUP sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl;
  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl;
  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Wydawnictwo MARROB Studio i dostępne w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.cos-pierwszego.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności online PayU. Usługi te świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzka 186 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl umożliwia Klientowi:
 2. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 3. Przeglądanie historii zamówień;
 4. Zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 5. Korzystanie z kodów rabatowych;
 6. Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 7. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Wydawnictwo MARROB Studio, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl, jak również̇ korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Wydawnictwo MARROB Studio umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 11. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 12. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl należy skontaktować się e-mailowo z Wydawnictwem MARROB Studio, przesyłając wiadomość na adres sklep@cos-pierwszego.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usuniecie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Wydawnictwem MARROB Studio o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 13. Wydawnictwo MARROB Studio jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wydawnictwo MARROB Studio jest także uprawnione do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 6 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Wydawnictwo MARROB Studio zgodnie z treścią zamówienia.
 14. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 15. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 13 - 14 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Wydawnictwo MARROB Studio. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już̇ dokonana, Wydawnictwo MARROB Studio zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.
 16. Od decyzji Wydawnictwa MARROB Studio o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany bezpośrednio na adres siedziby firmy ZERA GROUP sp. z o.o. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna. 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również̇ swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostepnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl w której zostały zamieszczone – tj. nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl w tym do udostepnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Wydawnictwo MARROB Studio z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 7 poniżej.
  4. Wydawnictwo MARROB Studio jest uprawnione do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl.
  5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy www.cos-pierwszego.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Wydawnictwo MARROB Studio nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały Bedą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl.
  6. Wydawnictwo MARROB Studio niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Wydawnictwo MARROB Studio za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.
  7. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Wydawnictwo MARROB Studio z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Wydawnictwa MARROB Studio bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl Wydawnictwo MARROB Studio jest również̇ uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostepnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Wydawnictwa MARROB Studio, Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl. Udzielona Wydawnictwu MARROB Studio licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Wydawnictwo MARROB Studio jest również̇ uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Wydawnictwu MARROB Studio powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl).

 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta; 

§4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zalezą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Wydawnictwo MARROB Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Wydawnictwo MARROB Studio może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach. 

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; adres e-mail; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane Bedą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury Bedą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 4. Faktury za zamówione produkty w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl wystawiane są wyłącznie w złotych polskich (PLN).
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl w zakładce „Twoje konto” (sekcja „Produkty cyfrowe”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.
 6. Wydawnictwo MARROB Studio nie prowadzi w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl sprzedaży hurtowej. Sklep Internetowy www.cos-pierwszego.pl może wprowadzić ograniczenia w ilości zamawianego danego produktu objętej jednym zamówieniem. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Wydawnictwem MARROB Studio na adres mailowy sklep@cos-pierwszego.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Wydawnictwa MARROB Studio warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Wydawnictwu MARROB Studio oferty zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamówionego produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z Art. 70 k.c.). Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Wydawnictwo MARROB Studio niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Wydawnictwo MARROB Studio zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Wydawnictwa MARROB Studio o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Wydawnictwem MARROB Studio do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Wydawnictwo MARROB Studio ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Wydawnictwo MARROB Studio otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Wydawnictwo MARROB Studio nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Wydawnictwem MARROB Studio nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Wydawnictwem MARROB Studio dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 10. Przy płatności przez Klienta za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, w momencie dokonywania zamówienia. Brak dokonania płatności, wiąże się z brakiem niezrealizowania zamówienia przez Wydawnictwo MARROB Studio.
 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Wydawnictwo MARROB Studio nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Wydawnictwo MARROB Studio i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe. 

§6. Formy płatności

i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl mogą być opłacone tylko z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).,
 2. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności” w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatności mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Wydawnictwo MARROB Studio lub jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Wydawnictwo MARROB Studio. Szczegóły opisane są w zakładce Formy Płatności.
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Wydawnictwo MARROB Studio pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 5. Zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl
 6. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

§7. Realizacja zamówień

 1. Wydawnictwo MARROB Studio zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do Paczkomatu InPost.
 3. Na życzenie Klienta przedmiot zamówienia może zostać dostarczony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Wydawnictwo MARROB Studio może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia.  

§8. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Wydawnictwo MARROB Studio jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Wydawnictwo MARROB Studio w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Wydawnictwo MARROB Studio, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem InPost).
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Wydawnictwa MARROB Studio z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Wydawnictwo MARROB Studio wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Wydawnictwo MARROB Studio może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Wydawnictwa MARROB Studio z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialności Wydawnictwa MARROB Studio za szkody wyrządzone Klientom niebędącymi Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego produktu. 

§9. Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Wydawnictwo MARROB Studio mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Wydawnictwo MARROB Studio nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§10. Rezygnacja z zamówienia

oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

1.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Wydawnictwo MARROB Studio o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Wydawnictwo MARROB Studio zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo MARROB Studio, Wydawnictwo MARROB Studio nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Wydawnictwu MARROB Studio, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając produkt do Magazynu.
 5. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wydawnictwo MARROB Studio informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§11. Zwrot należności Klientom

 1. Wydawnictwo MARROB Studio dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do Paczkomatu InPost;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało już opłacone.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Wydawnictwo MARROB Studio zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Wydawnictwo MARROB Studio może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Wydawnictwo MARROB Studio dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany na rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta.
 4. Wydawnictwo MARROB Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Wydawnictwo MARROB Studio należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Wydawnictwo MARROB Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Wydawnictwo MARROB Studio należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność.

§12. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw., pakiecie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu.
  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 10 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów. 

§13. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl przetwarzane są przez ZERA GROUP sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Cieszyńska 434, 43-382 Bielsko-Biała (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wydawnictwo MARROB Studio, które wymagają podania danych osobowych. Wydawnictwo MARROB Studio przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu. 

§14. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Wydawnictwa MARROB Studio oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe, w tym treści dotyczące produktów oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. 

§15. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Wydawnictwa MARROB Studio:
  1. pisemnie na adres siedziby adresując zgłoszenie w następujący sposób ZERA GROUP sp. z o.o. ul. Cieszyńska 434 43-382 Bielsko-Biała (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  2. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@cos-pierwszego.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§9 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. 

§16. Postanowienia końcowe

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Wydawnictwo MARROB Studio, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a ZERA GROUP sp. z o.o., rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZERA GROUP sp. z o.o.
 3. Wydawnictwo MARROB Studio  dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo MARROB Studio nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl. Wydawnictwo MARROB Studio dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl było dokonywane w godzinach nocnych.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Wydawnictwo MARROB Studio, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wydawnictwo MARROB Studio w ramach Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.cos-pierwszego.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy www.cos-pierwszego.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 7. Językiem umów zawieranych z Wydawnictwo MARROB Studio jest język polski.
 8. Wydawnictwo MARROB Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl.
 9. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Wydawnictwo MARROB Studio poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 10. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 9 powyżej.
 11. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.cos-pierwszego.pl.
 13. Część niniejszego regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl;


 

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych

w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych (tj. Ebooków, które nie są zapisane na nośniku materialnym). Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl.

2. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.

3. Wydawnictwo MARROB Studio informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.

4. W przypadku Ebooków chronionych technologią watermark, każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.

5. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia na Ebook należy:

a. zalogować się do Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl;

b. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c. wpisać dane do faktury;

d. wybrać formę płatności;

e. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

f. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

g. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Wydawnictwo MARROB Studio zamówienia złożonego przez Klienta.

7. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Wydawnictwo MARROB Studio od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.

8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Wydawnictwo MARROB Studio na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

a. potwierdzenie otrzymania płatności;

b. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego Ebooka w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”.

9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Wydawnictwo MARROB Studio poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Wydawnictwo MARROB Studio dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 regulaminu Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl.

§3. Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawnictwo MARROB Studio o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§4. Zasady korzystania z Ebooków

1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym Wydawnictwo MARROB Studio w zakładce „Twoje Konto”, w sekcji „Produkty cyfrowe”.

2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie.

3. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

4. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Wydawnictwo MARROB Studio nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym www.cos-pierwszego.pl, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

5. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a. rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym

b. zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka

8. Wydawnictwo MARROB Studio informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

§5. Reklamacje

1. Klient może zgłosić do Wydawnictwa MARROB Studio reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

a. zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

b. w ciągu 24 godzin od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

2. Wydawnictwo MARROB Studio ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego www.cos-pierwszego.pl.